Personuppgifter

Stiftelsen Hantverk och Utbildning behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.

Stiftelsen Hantverk och Utbildnings huvudman Stiftelsen Hantverk och Utbildning (883201-4768) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att kontakta oss på info@hantverk-utbildning.se

När du anmäler dig till en kurs kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer, samt (frivilligt) ev matallergier (för att kunna erbjuda en anpassad kost). Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband din anmälan är nödvändig för att vi skall kunna genomföra våra åtaganden.

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta kursadministrationen och skicka ut nyheter för det fall du önskar det. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Stiftelsen Hantverk och Utbildning skall kunna säkerställa kursdeltagarnas identitet i samband med fakturering. Dina personuppgifter kommer att behandlas i Stiftelsen Hantverk och Utbildnings IT-system.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl a:
fakturering och bokföring, utskick av nyhetsbrev, enkäter/utvärderingar samt system för distansundervisning.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. Vi säljer aldrig personuppgifter vidare till andra företag för marknadsföring.

Lagringstiden

Stiftelsen Hantverk och Utbildning behandlar dina personuppgifter under fem år efter att du avslutat din utbildning om det är en kurs som berättigar till intyg, detta för att du tex skall kunna få ett nytt kursintyg om du tappar bort det. När vi uppfyllt vårt åtagande gentemot dig raderas dina personuppgifter försåvitt du inte önskar stå kvar för att få våra nyhetsbrev. Stiftelsen Hantverk och Utbildning kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av tex bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@leksand.fhsk.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Stiftelsen Hantverk och Utbildning önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäran kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Stiftelsen Hantverk och Utbildnings villkor i samband med din ansökan bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få nyhetsbrev från oss kan du när som helst kontakta oss på info@hantverk-utbildning.se och begära att vi stoppar utskicken.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver
behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.